Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opgesteld op 19-7-2019

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden van PTBT (Proactive Translations Business Training) gelden de volgende definities:

  • Klant: iedereen die een dienst van PTBT afneemt
  • Aanbieder: PTBT
  • Vervanger: iemand die in plaats van de klant/klant deelneemt aan de cursus of workshop.
  • De PTBT-website: de website die staat gepubliceerd op jouwvertaler.nl

Artikel 2: Tarieven en kosten

2.1 Tarieven exclusief btw. Alle prijzen op de website van PTBT worden exclusief 21% btw gepubliceerd. Er wordt van uitgegaan dat deelnemers deelnemen als beroepsbeoefenaars en dat alle overeenkomsten zakelijke overeenkomsten zijn.

2.2 Cursussen en workshops. Voor cursussen en workshops is de klant of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de klant zich inschrijft voor de cursus of workshop vermeld staat op de website, plus 21% btw. Inschrijving vindt plaats via e-mail of via het inschrijvingsformulier op de website.

2.3 Cursussen op maat. De tarieven voor cursussen op maat, geleverd door PTBT, worden bepaald in een offerte. Hiervoor gelden de betalingsvoorwaarden zoals in artikel 5 vastgelegd.

2.4 Overige producten. Voor alle overige producten van PTBT geldt dat de aankoopsom is verschuldigd zoals wordt vermeld in de offerte of op de website op het moment van inschrijving, plus 21% btw.

Artikel 3: Annulering door PTBT

3.1 Annulering van eendaagse of meerdaagse cursussen. PTBT mag cursussen, eendaags of meerdaags, annuleren (bijvoorbeeld wegens gebrek aan inschrijvingen); de annulering moet echter maximaal 7 dagen voor de datum van de cursus in kwestie worden gedaan. Daarna kan de cursus uitsluitend worden geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de docent of weerwaarschuwingen (code Rood). Als PTBT een cursus annuleert, ontvangt de klant het betaalde bedrag retour of mag de klant deelnemen aan de volgende cursusronde. PTBT is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten of gederfd inkomen van de klant.

Artikel 4: Annulering door de klant

4.1 Annulering eendaagse cursus. De klant is bevoegd zijn inschrijving van een eendaagse cursus via e-mail te annuleren tot vier weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving de boekingskosten a €25,00 verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten retour. Het annuleren van een inschrijving binnen vier weken voor de cursusdatum is niet mogelijk. In dat geval kan wel een vervanger worden aangemeld, mits deze past in de doelgroep van de cursus, zoals aangegeven in de beschrijving van de betreffende cursus.

4.2 Annulering meerdaagse cursus. De klant is bevoegd zijn inschrijving van een meerdaagse cursus via e-mail te annuleren tot zes weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving de boekingskosten a €25,00 verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten retour. Het annuleren van een inschrijving binnen zes weken voor de cursusdatum is niet mogelijk. In dat geval kan wel een vervanger worden aangemeld, mits deze past in de doelgroep van de cursus, zoals aangegeven in de beschrijving van de betreffende cursus

4.3 Aanmelden vervanger. Indien een klant op grond van art. 4.1 of 4.2 zijn aanmelding niet meer kan annuleren en om andere dan medische redenen verhinderd is deel te nemen aan de cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven, kan de klant een vervanger aanmelden, mits deze past in de doelgroep van de cursus zoals aangegeven in de beschrijving van de betreffende cursus. PTBT dient in dit geval tijdig, doch uiterlijk twee dagen voordat de cursus plaatsvindt, op de hoogte gesteld te worden van de naam en andere benodigde gegevens van de vervanger. PTBT draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen klant en vervanger.

4.4 Annulering wegens medische redenen. Nadat de annuleringstermijnen genoemd in art. 4.1 en 4.2 zijn verstreken kan de klant zijn inschrijving niet meer annuleren, tenzij hij een gespecificeerde medische verklaring of bewijs van ziekenhuisopname kan overleggen waaruit acute verhindering om medische redenen blijkt. PTBT beoordeelt of het aangeleverde bewijs de annulering voldoende motiveert. In geval de klant een dusdanig bewijs overlegt, ontvangt hij 40% van de verkoopsom retour.

4.5  Annulering van cursus op maat. Een klant die een cursus op maat afneemt van PTBT, mag deze overeenkomst kosteloos annuleren tot twaalf weken voor de geplande cursusdatum. Wanneer een klant de overeenkomst annuleert na drie maanden doch uiterlijk vier weken voor de geplande leveringsdatum, ontvangt hij een factuur ter waarde van 50% van het overeengekomen bedrag. Wanneer een klant de overeenkomst annuleert binnen vier weken voor de geplande leveringsdatum, ontvangt hij een factuur ter waarde van 80% van het inschrijfgeld. Wanneer een klant de overeenkomst annuleert binnen zeven dagen voor de geplande leveringsdatum, is hij de volledige aankoopsom verschuldigd.

Artikel 5 Betaling en nakoming

5.1 Betaalmethodes. Alle cursussen kunnen worden betaald via bankoverschrijving of iDeal (Tikkie).

5.2 Betalingstermijn. Alle cursussen moeten binnen 14 dagen na facturering zijn betaald. Cursussen moeten voor aanvang van de cursus volledig zijn betaald. De klant is met ingang van de 15de dag van de dagtekening van de factuur in verzuim en is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Uitsluiting na overschrijding betalingstermijn. Indien de klant de betalingstermijn zoals genoemd in 5.2 heeft overschreden, wordt de klant uitgesloten van deelname. Indien betaling uitblijft en PTBT tot incassomaatregelen moet overgaan, dan is de klant ook deze incassokosten verschuldigd, bovenop de kosten van de factuur en de wettelijk verschuldigde rente over het factuurbedrag.

Artikel 6 Inschrijfbevestiging en factuur

6.1 Aanmelding. Wanneer de klant de e-mail verstuurt waarin staat dat hij wil deelnemen aan de cursus, dan is dat de aanmelding. Als reactie hierop ontvangt de klant van PTBT een e-mail met daarbij als bijlage de factuur en de AV. Zodra de factuur is voldaan, ontvangt de klant het inschrijvings- en betalingsbewijs in de vorm van een bevestigingsmail.

6.2 Inschrijfbevestiging. Na de inschrijving en betaling ontvangt de klant via e-mail een inschrijf- en betalingsbevestiging. Dit is het bewijs van inschrijving.

6.3 Factuur. De klant ontvangt na aanmelding een factuur. Deze factuur moet volgens de eerder omschreven betalingstermijn worden voldaan (14 dagen na factuurdatum).

6.4 Algemene voorwaarden. Bij inschrijving voor de cursus gaat de klant akkoord met de AV. De klant ontvangt een exemplaar van de AV bij de bevestiging van de aanmelding.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1 Gegevens van de klant. Bij aanmelding moet de klant de volgende gegevens verstrekken: NAW + land, telefoonnummer, e-mailadres en korte omschrijving studie- en werkachtergrond.

7.2 Doel van de gegevensverstrekking. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor zakelijke correspondentie, facturering en het afstemmen van de cursus op de persoonlijke eigenschappen van de klant.

7.3 Toegang tot persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Anouschka Schutte van PTBT of haar plaatsvervanger/VA/PA.

7.4 Juistheid van de gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De gegevens worden zoals door de klant doorgegeven overgenomen op het certificaat van deelname.

7.5 Geheimhouding. Alle gegevens die door de klant worden verstrekt, zullen met zo groot mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en niet worden doorgegeven aan derden.

7.6 Verwijdering persoonsgegevens. Op verzoek van de klant kan PTBT alle persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

PTBT spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Desondanks kan niet uitgesloten worden dat incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat ter voorbereiding of als onderdeel van de activiteit aan de klant of opdrachtgever wordt verstrekt. PTBT sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

Artikel 9 Auteursrecht

PTBT is eigenaar van het auteursrecht van het lesmateriaal. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant of anderen niet toegestaan het materiaal te reproduceren.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Klachtenprocedure. Geschillen tussen PTBT en klanten die betrekking hebben op de wijze waarop PTBT de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd, of op de inhoud van de cursussen, worden in eerste instantie in onderling overleg besproken.

10.2 Mediation. Als dit overleg niet tot een oplossing leidt, kan de klant het geschil voorleggen aan een onpartijdige bemiddelaar die is ingeschreven in het MfN-register. De kosten voor dit mediationtraject worden door de klant en PTBT gelijkwaardig gedeeld.

10.3 Nederlands recht. Op de rechtsverhouding tussen PTBT en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

Eerste versie van deze Algemene Voorwaarden gepubliceerd op 19-7-2019. Een exemplaar van deze voorwaarden is altijd kosteloos verkrijgbaar op verzoek via e-mailadres info@jouwvertaler.nl of info@proactive-translations.nl.

Menu